1. Ulefone

Ulefone的产品

 • Ulefone装甲7e

  $220.00
  • 发布时间: 2020年3月30日
  • 相机: 48MP,(宽)2MP,(宏)2MP,(深度)
  • 电池: 5500mah
  • 显示: 6.3英寸
  • 作业系统: Android9.0(派)
  • 内存: 4GB
  • 发布时间: 2020年3月
  • 相机: 13MP
  • 电池: 4000毫安
  • 显示: 5.0英寸
  • 作业系统: 安卓10.0
  • 内存: 2GB
  • 发布时间: 2020年6月8日
  • 相机: 13MP,(宽)2MP,(深度)
  • 电池: 4000毫安
  • 显示: 5.0英寸
  • 作业系统: 安卓10
  • 内存: 4GB
  • 发布时间: 2020年6月8日
  • 相机: 8MP + 2MP
  • 电池: 2700马来
  • 显示: 5.5英寸
  • 作业系统: 安卓10(Goedition)
  • 内存: 2GB
 • Ulefone装甲9

  $420.00
  • 发布时间: 2020年6月 
  • 相机: 64MP + 5MP + 2MP + 2MP
  • 电池: 6600马来
  • 显示: 6.3英寸
  • 作业系统: 安卓10
  • 内存: 8GB
 • Ulefone Note 9p

  $100.00
  • 发布时间: 2020年7月27日
  • 相机: 16MP,f / 2.2,AF5MP,(宏)2MP,(深度)
  • 电池: 4500mAh
  • 显示: 6.52英寸
  • 作业系统: 安卓10
  • 内存: 4GB
  • 发布时间: 2015,
  • 相机: 500万像素AF带LED闪光灯
  • 电池:
  • 显示: 4.5英寸,960X540像素
  • 作业系统: Android4.4.2(纯AndroidOS)
  • 内存:
  • 发布时间: 2015,
  • 相机: 8 MAGAPixelsAF带单个LED闪光灯,镜头1 / 3.2英寸
  • 电池:
  • 显示: 5.5英寸,1280X720像素
  • 作业系统: Android4.4.2(纯AndroidOS)
  • 内存:
  • 发布时间: 2015,
  • 相机: 8.0megapixel(interpolation13.0MP)带单LED闪光灯,镜头1 / 3.2inch
  • 电池:
  • 显示: 5.0英寸,1280X720像素
  • 作业系统: Android4.4(纯AndroidOS)
  • 内存:
  • 发布时间: 2015,
  • 相机: 8.0megapixel(interpolation13.0MP)带单LED闪光灯,镜头1 / 3.2inch
  • 电池:
  • 显示: 5.5英寸,1280X720像素
  • 作业系统: Android5.0棒棒糖
  • 内存:
  • 发布时间: 2015,
  • 相机: 13MP4th世代相机SonyIMX214
  • 电池:
  • 显示: 5.5英寸,1280X720像素
  • 作业系统: 预安装Android5.0棒棒糖
  • 内存:
  • 发布时间: 2015,
  • 相机: 13MP4th世代相机SonyIMX214
  • 电池:
  • 显示: 5.5英寸,1080X1920像素
  • 作业系统: 预安装Android5.1Lollipop
  • 内存:

搜索

品牌品牌查看全部

显示更多品牌

最近评论